E-commerce terms <NL>

E-commerce voorwaarden

1. Door het plaatsen van aankooporders door middel van deze website en de e-commerce aanbiedingen van M.A.C. (het “Programma”), aanvaardt en verbindt de Klant zich ertoe de hier vermelde voorwaarden (“Voorwaarden”) na te leven. Vanaf aanvaarding van de Voorwaarden, geeft M.A.C. de Klant het recht om elektronische orders te plaatsen. Het Programma laat de Klant en de gebruikers van de Klant die de toelating hebben om elektronische orders door te geven namens de Klant (“Toegelaten Gebruikers”) toe om de prijzen en productinventarissen van M.A.C. te raadplegen en om aankooporders elektronisch te doen.

2. Bij het plaatsen van een order mag de Klant gebruik maken van één, of van een combinatie van account namen, account nummers en andere identificatievormen, zoals paswoorden of andere codes toegewezen aan de Klant (hierna worden deze identificatievormen afzonderlijk of samen “Klant Identificatie” genoemd).

3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Klant Identificatie vertrouwelijk te houden. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor zijn Klant Identificatie. De Klant waarschuwt M.A.C. onmiddellijk bij verlies van het paswoord of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het paswoord van de Klant of van andere Klant Identificatie.

4. De Klant erkent dat hij geheel verantwoordelijk is voor het gebruik van de Klant Identificatie en erkent dat uitsluitend hij verantwoordelijk is om veiligheidsmaatregelen en -procedures op te stellen om te garanderen dat het gebruik van de Klant Identificatie enkel gebeurt door de Toegelaten Gebruikers voor toegelaten redenen. De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Klant Identificatie door een gewezen, bestaande of toekomstige agent, vertegenwoordiger, werknemer of elke andere persoon, die een Klant Identificatie gekregen heeft. De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle wijzigingen betreffende de Toegelaten Gebruikers die de Klant vertegenwoordigen.

5. Bijgevolg stemt de Klant toe dat M.A.C. het recht heeft om geheel te kunnen vertrouwen op de rechtmatigheid en echtheid van de orders die geplaatst zijn door middel van Klant Identificatie en om de goederen te leveren, te factureren en betaling te ontvangen zoals aangeduid op de order.

6. De Klant erkent dat elk aankooporder, geplaatst via het Programma of via andere elektronische middelen, waarbij de Klant Identificatie wordt vermeld of gebruikt, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

7. De Klant erkent dat M.A.C. niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de Klant naar M.A.C. door het gebruiken van de juiste Klant Identificatie. Niet tegenstaande behoudt M.A.C. het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin deze data werden ontvangen.

8. De Klant heeft het recht om Toegelaten Gebruikers te wijzigen, bij te voegen of te schrappen na schriftelijke mededeling middels ontvangstbewijs aan M.A.C.. M.A.C. stemt toe om deze veranderingen, bijvoegsels of schrappingen te implementeren binnen de vierentwintig (24) uren na ontvangst van een dergelijke schriftelijke mededeling.

9. M.A.C. mag op elk moment de onderhavige Voorwaarden wijzigen. Na mededeling van deze veranderingen mag de Klant zijn toegang tot het Programma beëindigen door een opzegtermijn van twee (2) weken. Als dergelijke mededeling niet gegeven wordt aan M.A.C. wordt de Klant verondersteld akkoord te gaan met de veranderingen.

10. M.A.C. en de Klant kunnen de overeenkomst beëindigen op elk moment en voor om het even welke reden door een opzegtermijn van 15 dagen gegeven bij schriftelijke mededeling. M.A.C. heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen en de toegang te weigeren met onmiddellijke ingang, indien de Klant de Voorwaarden niet nakomt.

11. M.A.C. behoudt zich het recht voor om aankooporders geplaatst via het Programma te aanvaarden of te weigeren.

12. Ingeval de Klant een administratie wenst bij te houden van de aankooporders geplaatst via het Programma, dient het orderbevestigingscherm door de Klant geprint te worden aangezien bij gebreke hiervan de M.A.C. factuur de enige documentatie kan zijn die door M.A.C. wordt geleverd m.b.t. de aankoop en betaling van M.A.C. producten en diensten besteld via het Programma.

13. De Algemene Verkoopsvoorwaarden van M.A.C. zullen van toepassing zijn op alle orders geplaatst via het Programma, behalve in geval M.A.C. en de Klant een andere overeenkomst afgesloten hebben betreffende de aankoop of licentie van M.A.C. producten die verkocht worden (“Aankoop Overeenkomst”); in dat geval zullen de voorwaarden van deze Aankoop Overeenkomst de aankoop en licentie van M.A.C. producten beheersen, die via het Programma besteld zijn.

14. De partijen gaan ermee akkoord dat M.A.C. niet verantwoordelijk zal zijn voor enige bijkomende schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van elektronische transmissie van orders of andere informatie, zelfs als M.A.C. op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

15. De Klant doet hierbij afstand van enige toekomstige betwisting van de geldigheid en de afdwingbaarheid van alle orders ingevoerd via het Programma, op grond van het feit dat deze elektronisch verstuurd en goedgekeurd worden.

16. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor alle onkosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor telefonie en materiaal voor telecommunicatie, die nodig zijn om het Programma te gebruiken.

17. De geldigheid, interpretatie en de voorstelling van onderhavige Voorwaarden zullen gecontroleerd worden door en opgevolgd worden volgens de wetten van het land waarin M.A.C. de order aanvaardt. De Klant aanvaardt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land, onverminderd het recht van M.A.C. om op elk moment rechtspleging tegen de Klant in te stellen in eender welk ander rechtsgebied of voor eender welke andere rechtbank om de onbetaalde facturen van de Klant op te eisen.